Clássico fundador do taoísmo


 

O Centro Cultural de Taipei e a Editora Edipro convidam para o lançamento da nova tradução do Dao De Jing de Laozi [também conhecido como Lao-Tzu e Lao-Tze, chinês simplificado: 老子, pinyin: Lǎozǐ, literalmente, “Velho Mestre” – filósofo e escritor da Antiga China] em versão chinês-português diretamente traduzida do mandarim por Chiu Yi Chih.

No dia haverá leituras realizadas pelo Chiu Yi Chih. Confiram trechos das traduções, convite do lançamento e informe de curso sobre “A sabedoria de vida em Laozi”:

 

.

Capítulo 14

 

Olhado sem ser visto:

seu nome é invisível.

Escutado sem ser ouvido:

seu nome é inaudível.

Tocado sem ser alcançado:

seu nome é intangível.

Eis os três atributos indefinidos,

confundidos na Unidade.

 

No alvorecer, não resplandece.

No entardecer, não escurece.

Ininterrupto, inominável,

assim é o retorno do não-existente.

 

Diz-se que é a forma da não-forma,

a imagem do não-existente, o indistinto.

Ao confrontá-lo, não vemos seu rosto.

Ao segui-lo, não vemos seu dorso.

 

Alcançando o Dao Imemorial,

pode-se conduzir a existência atual.

Conhecer o princípio ancestral:

isso se diz a lei do Dao.

 

 

Capítulo 14

 

视之不见,

shì zhī bù xiàn,

名曰夷。

míng yuē yí.

听之不闻,

tīng zhī bù wén,

名曰希。

míng yuē xī.

摶之不得,

bó zhī bù dé,

名曰微。

míng yuē wēi.

此三者不可致诘,

cǐ sān zhě bù kě zhì jié,

故混而为一。

gù hùn ér wéi yī.

其上不皦,

qí shàng bù jiǎo,

其下不昧。

qí xià bù mèi.

绳绳不可名,

shéng shéng bù kě míng,

复归于无物。

fù guī yú wú wù.

是谓无状之状,

shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng,

无物之象, 是谓惚恍。

wú wù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng.

迎之不见其首,

yíng zhī bù jiàn qí shǒu,

随之不见其后。

suí zhī bù jiàn qí hòu.

执古之道,

zhí gǔ zhī dào,

以御今之有。

yǐ yù jīn zhī yǒu.

能知古始:

néng zhī gǔ shǐ:

是谓道纪。

shì wèi dào jì.

 

***


Capítulo 16

 

Alcançando o Supremo Vazio,

resguardo-me em vigoroso silêncio.

 

Contemplo a manifestação

e o retorno de todos os seres.

 

No florescer em profusão,

cada ser retorna à sua raiz.

 

Retornar à raiz é o silêncio.

Diz-se que é o Retorno ao Destino.

 

Retorno ao Destino é Constância.

Conhecer a Constância é Iluminação.

 

Não conhecer a Constância é agir mal.

Conhecer a Constância é Amplitude.

 

Amplitude é Justiça.

Justiça é Totalidade.

Totalidade é Céu.

Céu é Dao.

 

O Dao é a Perenidade.

Ao se desvanecer o corpo,

nada estará em risco.

 

 

Capítulo 16

 

致虚极,

zhì xū jí,

守静笃。

shǒu jìng dǔ.

万物并作,

wàn wù bìng zuò,

吾以观复。

wú yǐ guān fù.

夫物芸芸,

fú wù yún yún,

各复归其根。

gè fù guī qí gēn.

归根曰静,

guī gēn yuē jìng,

是谓复命。

shì wèi fù mìng.

复命曰常。

fù mìng yuē cháng.

知常曰明。

zhī cháng yuē míng.

不知常, 妄作凶。

bù zhī cháng, wàng zuò xiōng.

知常容。

zhī cháng róng.

容乃公。

róng nǎi gōng.

公乃全。

gōng nǎi quán.

全乃天。

quán nǎi tiān.

天乃道。

tiān nǎi dào.

道乃久,

dào nǎi jiǔ,

没身不殆。

mò shēn bù dài.

.

***

 

Capítulo 20

 

Abandone o estudo e não haverá tormento.

Aceitação e reprovação! Qual a diferença?

Bem e mal! Como se distinguem?

São terríveis os temores dos seres humanos.

Ó vasta desolação do mundo!

 

Extasiada, a multidão se deleita nos grandes sacrifícios,

como se subisse os morros na festa da primavera.

Apenas eu estou sozinho em repouso, apático,

como recém-nascido que ainda não sorriu.

Exausto, sem saber para onde retornar!

 

Todos possuem em excesso.

Só eu vagueio solitário como um errante!

Ó meu coração estúpido e confuso!

Todos são ofuscantes.

Só eu sou turvo.

 

Todos são astuciosos.

Só eu sou melancólico,

sereno como oceano,

vento sem destino.

 

Todos agem com desígnios.

Só eu sou teimoso,

rústico e diferente,

pois reverencio a Mãe Nutridora.

 

 

Capítulo 20

 

绝学无忧。

jué xué wú yōu.

唯之与阿, 相去几何?

wéi zhī yǔ ā, xiāng qù jǐ hé?

善之与恶, 相去若何?

shàn zhī yǔ è, xiāng qù ruò hé?

人之所畏, 不可不畏。

rén zhī suǒ wèi, bù kě bù wèi.

荒兮其未央哉!

huāng xī qí wèi yāng zāi!

众人熙熙, 如享太牢,

zhòng rén xī xī, rú xiǎng tài láo,

如春登台。

rú chūn dēng tái.

我独泊兮, 其未兆,

wǒ dú bó xī, qí wèi zhào,

如婴儿之未孩;

rú yīng ér zhī wèi hái;

儽儽兮, 若无所归。

lěi lěi xī, ruò wú suǒ guī.

众人皆有余,

zhòng rén jiē yǒu yú,

而我独若遗。

ér wǒ dú ruò yí.

我愚人之心也哉!

wǒ yú rén zhī xīn yě zāi!

沌沌兮! 俗人昭昭。

dùn dùn xī! sú rén zhāo zhāo.

我独昏昏;

wǒ dú hūn hūn;

俗人察察,

sú rén chá chá,

我独闷闷。

wǒ dú mèn mèn.

澹兮其若海,

dàn xī qí rùo hǎi,

飂兮若无止。

liáo xī rùo wú zhǐ.

众人皆有以,

zhòng rén jiē yǒu yǐ,

而我独顽似鄙。

ér wǒ dú wán sì bǐ.

我独异于人,

wǒ dú yì yú rén,

而贵食母。

ér guì sì mǔ.

 

***

 

Capítulo 25

 

Antes de nascerem o Céu e a Terra,

há algo indefinível, completo,

silencioso, vazio,

solitário, permanente,

onipresente e indestrutível!

 

É como a mãe do mundo.

Como não sei seu nome,

invoco-o pela palavra “Dao”.

Impelido a dar-lhe um nome,

invoco-o: grandioso!

 

Grandioso é transpassar.

Transpassar é ir ao longínquo.
.
Ir ao longínquo é retornar.

 

Portanto, o Dao é grandioso,

o Céu é grandioso,

a Terra é grandiosa

e o homem também é grandioso.

 

Há quatro grandezas no universo

e o homem é uma delas.

 

O homem segue a Terra.

A Terra segue o Céu.

O Céu segue o Dao.

O Dao segue a sua própria natureza.
.


Capítulo 25

 

有物混成,

yǒu wù hùn chéng,

先天地生。

xiān tiān dì shēng.

寂兮寥兮,

jì xī liáo xī,

独立不改,

dú lì ér bù gǎi,

周行而不殆,

zhōu xíng ér bù dài,

可以为天下母。

kě yǐ wéi tiān xià mǔ.

吾不知其名,

wú bù zhī qí míng,

强字之曰道。

qiáng zì zhī yuē dào.

强为之名曰大。

qiáng wéi zhī míng yuē dà.

大曰逝,

dà yuē shì,

逝曰远,

shì yuē yuǎn,

远曰反。

yuǎn yuē fǎn.

故道大,

gù dào dà,

天大,

tiān dà,

地大,

dì dà,

人亦大。

rén yì dà.

域中有四大,

yù zhōng yǒu sì dà,

而人居其一焉。

ér rén jū qí yī yān.

人法地,

rén fǎ dì,

地法天,

dì fǎ tiān,

天法道,

tiān fǎ dào,

道法自然。

dào fǎ zì rán.

 

***
.

Capítulo 55

 

Quem se plenifica de Virtude

assemelha-se ao recém-nascido.

 

Insetos venenosos não o aguilhoam.

Animais ferozes não o apanham.

Aves de rapina não o atacam.

 

Com ossos frágeis e tendões flexíveis,

ele agarra com firmeza.

 

Desconhecendo a cópula de macho e fêmea,

seu falo se ergue como a plenitude da essência.

 

Grita o dia inteiro e não fica rouco:

é a própria plenitude da harmonia.

 

Assim, conhecer a harmonia é Constância.

Conhecer a Constância é Iluminação.

 

Fortificar a vida é infelicidade.

A intenção que intervém no Sopro Vital é dureza.

 

No ápice da rigidez, as coisas definham.

Isso se diz: não seguir o Dao.

Quem não segue o Dao, em breve findará.

 

 

Capítulo 55

 

含德之厚

hán dé zhī hòu
比於赤子。

bǐ yú chì zǐ.
毒蟲不螫,

dú chóng bù shì,
猛兽不据,

měng shòu bù jù,
攫鸟不摶。

jué niǎo bù bó.
骨弱筋柔而握固。

gǔ ruò jīn róu ér wò gù.
未知牝牡之合而脧作,

wèi zhī pìn mǔ zhī hé ér zuī zuò,
精之至也。

jīng zhī zhì yě.
終日号而不嗄,

zhōng rì háo ér bù shà,
和之至也。

hé zhī zhì yě.
知和曰常。

zhī hé yuē cháng.
知常曰明。

zhī cháng yuē míng.

益生曰祥。

yì shēng yuē xiáng.
心使气曰強。

xīn shǐ qì yuē qiáng.
物状则老。

wù zhuàng zé lǎo.
谓之不道,

wèi zhī bù dào,
不道早已。

bù dào zǎo yǐ.

 

 

.

CURSO: A SABEDORIA DE VIDA EM LAOZI

 

O professor e tradutor  Chiu Yi Chih ministrará seu novo curso “A sabedoria de vida em Laozi” no Centro Cultural de Taipei. O novo curso se baseará no livro Dao De Jing traduzido por ele e introduzirá o pensamento taoísta de Laozi por meio da leitura e comentários de uma seleção de capítulos. Dao De Jing é um livro clássico-fundador do taoísmo. Assim, serão contemplados os seguintes tópicos:

1) Caracterizações do Dao e seu simbolismo (fêmea misteriosa, vale, água); 2) Sopro vital (气 – qì); 3) Harmonia das energias Yin (阴 – yīn) e Yang (阳 – yáng); 4) Não-ação (无为 – wúwéi) do Dao e do Sábio; 5) Concepção da Virtude Misteriosa (玄 德 – xúandé) e suavidade na ação sem disputa; 6) Estado do vazio (无 – wú) e da iluminação sutil (微 明 – wēimíng).

 

VAGAS LIMITADAS

Início: 3/10/2017 até 28/11/2017 sempre às terças

Horário: 10:00 ~ 12:00

Investimento: R$ 150,00 x 2 = R$300,00

Rua São Joaquim, 460, terceiro andar – Bairro Liberdade – São Paulo.
Obs: não é necessário o conhecimento da língua chinesa como pré-requisito

Os interessados podem enviar email para winnerchiu@gmail.com

Cel (11) 9 8842-6314

Veja http://filosofiataoista.blogspot.com.br/p/calendar.html

 

 

 

Chiu Yi Chih (邱奕智) é professor de filosofia taoísta do Centro Cultural de Taipei e filósofo chinês criador da “Metacorporeidade” (气质变化 – qizhibianhua. Nasceu em 1982 na cidade de Taipei (Taiwan) e veio ao Brasil aos cinco anos. Fez mestrado em Filosofia Antiga (USP) com a dissertação “A eudaimonia na pólis excelente de Aristóteles” e graduou-se em Língua e Literatura Grega Clássica (USP). Desde 2009, após a conclusão de seu mestrado, vem ministrando cursos de taoísmo filosófico (道家 – dao jia). com ênfase nos três principais pensadores: Laozi, Chuangzi e Liezi. Publicou um livro de poesias “Naufrágios” (Editora Multifoco-2011), e outro livro de ensaios filosóficos e poemas “Metacorporeidade” (Editora Córrego-2016). Atualmente traduz o “Tratado do Vazio Perfeito” do filósofo taoísta Liezi, escreve seu terceiro livro de poemas chineses em versão bilíngue e outro de filosofia em versão bilíngue. Mantém www.filosofiataoista.blogspot.com

 

 

 
Comentários (2 comentários)

  1. Ricardo Primo Portugal, Que lindas traduções! Parabéns ao tradutor. Eis uma grande contribuição.
    1 setembro, 2017 as 17:21
  2. Assis de Mello, Que maravilha!! Ansioso para ter esse livro nas mãos!!!
    2 setembro, 2017 as 5:30

Comente o texto


*

Comente tambm via Facebook